ജോലി ഒഴിവുകള്‍

LIC Housing Finance

Required Assistants and Assistant Managers
Degree holders can apply

National Highway Authority

Required Fresh and Experienced BTech engineers

---------------------------------
KALYAN Jewellers & BHIMA jewellers

കംമ്പ്യൂട്ടര്, സെയില്‍സ്,  മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് നിരവധി ഒഴിവുകള്‍.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക
https://www.facebook.com/akshayavadasserikkara

KMAT 2018

KMAT last date for Apply 19/1/2018

Exam 4/2/2018

1st PAY FEES through SBI banking (Goto to AKSHAYA to pay fees)
Next day
2nd Upload, photo,sign and other details
Click for details


 

പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ

പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അയക്കാം . 
വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും പഞ്ചായത്തിൽനിന്നുള്ള ഓണർഷിപ് സെര്ടിഫിക്കറ്റും  അക്ഷയയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക 

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 20000 രുപ

എഞ്ചിനീയറിംഗിനു പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 20000 രുപയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്,

മറ്റു ഡിഗ്രിക്കാര്‍ക്ക് 5000രുപയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക

വേഗമാകട്ടെ 

അവസാന തീയതി 21/01/2018

2017 ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ ഗ്രാൻറ് ചെയ്ത 20 അക്ഷയകൾ


1/1/2017 - 31/10/2017 ഏറ്റവും കൂടുതൽ  ഇ ഗ്രാൻറ്  ചെയ്ത 20 അക്ഷയകൾ
1 PT249 Peringinadu HS  331
2 PT197 Konni Town 312
3 PT230 Pandalam 273
4 PT193 Chettimukku 270
5 PT279 Aban Jn 228
6 PT246 Edathitta 215
7 PT241 Kalanjoor 192
8 PT248 Pazhakulam 176
9 PT185 Vallamkulam 168
10 PT270 Ittiyappara 163
11 PT239 Thoduvakkadu 162
12 PT192 Vennikkulam 151
13 PT291 Sreevallabha Temple Jn 148
14 PT276 Vadasserikkara 122
15 PT238 Chooarackodu Library Jn 111
16 PT172 Neduveli 111
17 PT232 Mannam Nagar 110
18 PT285 Thaikkavu 104
19 PT223 Vaipur Jn 98
20 PT254 Podiyadi 96

LPG സബ്സിഡി കിട്ടുന്നില്ലേ....

LPG സബ്സിഡി കിട്ടുന്നില്ലേ...
എന്തുപറ്റി  എന്നറിയുവാനായി അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രം സന്ദര്ശിക്കുക

സബ്സിഡി  വിവരം ചെക്കു ചെയ്യാം..
 LPG ബുക്കിംഗ്

Scholarships-Again..

VodaphoneScholarship Rs.12000 (9 to Degree1st yr)

Reyan Merit scholarship Rs10000  (8- 12 class)

Narture Merit scholarship Rs 10000 (degree students)